Decharge is het goedkeuren van het (financiële) beleid van het bestuur van de VvE. Met deze goedkeuring komt de aansprakelijkheid van het bestuur hierover te vervallen. Deze wordt vanaf dat moment gedeeld door de eigenaren. Voor het verlenen van decharge is een normale meerderheid nodig in de vergadering: de helft van de stemmen + 1.

Voor wie kan decharge gelden?

Decharge kan alleen verleend worden aan het bestuur van de VvE. Daarmee vervalt hun aansprakelijkheid voor het gevoerde beleid. Het is niet mogelijk om decharge te verlenen aan derden met wie er een contractuele relatie bestaat. De beheerder van de VvE kan dus ook geen decharge verleend worden. Wanneer de VvE schade ondervindt door het onrechtmatig handelen van de beheerder kan deze, rekening houdend met de verjaringstermijn, wel degelijk aansprakelijk worden gesteld.

Waarover kan decharge verleend worden?

Decharge kan verleend worden over de gegevens die het bestuur in de jaarstukken beschikbaar stelt aan de vergadering, waaronder de balans en de resultatenrekening. Daarnaast kan er decharge verleend worden over de toelichting op deze stukken van de VvE. Er kan geen decharge verleend worden over gegevens die moedwillig worden achtergehouden of wanneer er onrechtmatig gehandeld is door het bestuur van de VvE. In dat geval blijft het bestuur aansprakelijk voor de financiële gevolgen van het beleid.

Wie kunnen er decharge verlenen?

De kascommissie heeft een adviserende taak bij het verlenen van decharge. Deze commissie adviseert de vergadering bij het dechargeren. De vergadering neemt uiteindelijk het besluit om tot decharge over te gaan.

Wat is het verschil tussen impliciet en expliciet decharge verlenen?

Er wordt impliciet decharge verleent wanneer de vergadering de door het bestuur gepresenteerde jaarstukken inclusief de balans en de jaarrekeningen goedkeurt. Door het goedkeuren van deze stukken wordt er automatisch decharge verleend aan het financiële beleid van het bestuur. Voor het expliciet verlenen van decharge moet er een vergadering uitgeschreven worden. Er kan dan decharge verleend worden wanneer specifieke besluiten rondom het beleid met een normale meerderheid worden goedgekeurd.

Samengevat

  • Decharge is een vorm van goedkeuring die de aansprakelijkheid van het bestuur voor het gevoerde (financiële) beleid wegneemt
  • Decharge kan alleen verleend worden aan bestuurders van de VvE
  • Decharge kan alleen verleend worden over de informatie in de jaarstukken en de toelichting hierop
  • Alleen de vergadering kan decharge verlenen, hierbij is wel een adviserende rol weggelegd voor de kascommissie