In een splitsingsakte wordt het gebouw en de grond opgesplitst in appartementsrechten. Dit is een notariële akte.

In de wet (art. 5:111 BW) is beschreven wat de akte van splitsing in moet houden.

 • Het gebouw moet nauwkeurig beschreven zijn
 • Er dient een beschrijving te zijn van de afzonderlijke appartementsrechten. Belangrijk hierin is dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de privé gedeelten en de gemeenschappelijke gedeeltes.
 • Een beschrijving van het aandeel van iedere appartementseigenaar in het gebouw, dit wordt uitgedrukt in breukdelen. Het uitgangspunt is veelal het oppervlakte van het appartement. Het breukdeel geeft de eigendomsverhouding aan tussen de verschillende appartementsrechten. Dit is tevens het uitgangspunt voor het aantal stemmen per appartementsrecht in een vergadering. Ook gebruikt men dit als verdeelsleutel bij het vaststellen van de VvE-bijdrage. Ook wordt dit gebruikt wanneer er een schuld is of er kosten zijn gemaakt als verdeelsleutel.
 • De beschrijving van het splitsingsreglement
 • Indien er aanvullingen of wijzigingen zijn dient dit hierin ook beschreven te zijn.
 • Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Deze oprichting dient ook in de akte worden opgenomen.

Is een de splitsingsakte verplicht?

De Appartementenwet is in 1951 ingegaan waarbij de splitsing tevens in verplicht is gesteld door middel van een notariële akte. Deze akte dient te worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Mocht u de akte kwijt zijn dan kan tegen betaling deze akte hier worden opgevraagd.

Wil je de splitsingsakte wijzigen? Hiervoor is 80% van de totaal aantal stemmen van de VvE benodigd. Houd er rekening mee dat iedere wijziging in een notariële akte vastgelegd dient te worden. Deze akte dient worden ingeschreven in het Kadaster.

Wat houdt het splitsingsreglement in?

In de splitsingsakte is ook het splitsingsreglement opgenomen. Wanneer dit niet het geval is zal er worden verwezen naar één van de model-splitsingsreglementen.

In het splitsingsreglement worden o.a. de volgende zaken beschreven:

 • Rechten en plichten van de VvE leden
 • Uitgangspunten inzake de exploitatierekening
 • Het stemrecht welke gebruikt wordt voor het maken van beslissingen
 • De beschrijving wat de VvE leden moeten bijdragen in de schulden en kosten
 • Hoe men omgaat met het gebruik, de beheerswerkzaamheden en het onderhoud van de niet-privé gedeelten (gemeenschappelijke gedeelten)
 • Wie welk gedeelte van het gebouw dient te verzekeren. Een belangrijke verzekering hierin is de opstal verzekering welke verplicht is voor de VvE.

Worden de belangen niet nageleefd door een nalatige eigenaar? Dan kan de Vereniging van Eigenaren hiertegen optreden.

De volgende modelreglementen zijn er momenteel in omloop:

Deze zijn opgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Wat is een splitsingstekening?

Bij de splitsingsakte zit de splitsingstekening vast. Hierop staan de indelingen gemarkeerd van de privé-gedeeltes en de gezamenlijke gedeelten.

Waaraan deze tekening moet voldoen licht vast bij de maatregel van bestuur. Heeft u hier vragen over dan kunt u altijd schakelen met een VvE beheerder. Hij kan u hierover meer vertellen.