De kascommissie is een orgaan van de VvE dat bij iedere VvE aanwezig moet zijn. De leden van de kascommissie (bestaande uit minimaal twee leden van de VvE) controleren de jaarstukken en bijgevoegde notities van het bestuur.

Wanneer de kascommissie deze goedkeurt (dit wordt dechargeren genoemd), geeft het een positief advies aan de vergadering (alle leden van de VvE). De vergadering kan vervolgens een definitieve goedkeuring verlenen. Gebeurt dit, dan draagt het bestuur van de VvE niet langer volledige verantwoordelijkheid en verschuift deze naar de VvE als geheel.

Over de taken en bevoegdheden van de kascommissie bestaat nog wel eens verwarring of onduidelijkheid. 24/7 VvE Beheer B.V. kan hierbij ondersteunen. Lees hieronder meer over alle taken en bevoegdheden van de kascommissie.

Jaarstukken van het VvE bestuur

Ieder jaar maakt het VvE bestuur (of de VvE beheerder wanneer deze de verantwoordelijkheid hiervoor op zich heeft genomen) de jaarstukken op, ook wel de jaarrekening genoemd. In deze jaarstukken worden alle financiële stukken meegenomen en bovendien toegelicht in tekst en cijfers.

De jaarstukken vormen in deze zin een samenvatting van het financiële jaar van de VvE.

De jaarstukken worden opgemaakt door het bestuur of de VvE beheerder. Na het opmaken en presenteren van de jaarstukken, moeten deze goedgekeurd worden door de vergadering. De kascommissie speelt hierbij een rol, maar verleent niet definitieve decharge.

De kascommissie moet de jaarstukken tot in detail nagaan. Zijn de jaarstukken kloppend en naar behoren, dan kan de kascommissie een goedkeurend advies afgeven. Tijdens de ALV kan de vergadering vervolgens definitief de stukken goedkeuren en decharge afgeven.

Checklist kascommissie VvE

De kascommissie van de VvE bestaat uit leden en niet altijd gaat het hierbij om leden met de juiste expertise voor controle. Daarom kan controle van de jaarstukken lastig zijn voor de kascommissie.

De kascommissie kan aan de hand van een checklist de jaarstukken nalopen en op basis hiervan het advies afgeven.

In de checklist bevinden zich items als:

  • Is de eindbalans van het vorige boekjaar gelijk aan de beginbalans van het daarop volgende boekjaar
  • Is het resultaat over het boekjaar juist berekend
  • Is de balans in evenwicht
  • Is het verantwoorde kassaldo daadwerkelijk aanwezig?

Aan de hand van een checklist voor kascontrole kan gestructureerd tot een oordeel gekomen worden. Een VvE beheerder kan hierbij assisteren. De VvE beheerder kan echter niet de rol van de kascommissie op zich nemen. De kascommissie moet altijd aanwezig zijn en bestaan uit leden van de VvE.

Belang kascommissie

De kascommissie is essentieel voor een gedegen besturing van de VvE. Als controlerend orgaan verkleint de kascommissie op financiële onjuistheden of onregelmatigheden.

Desondanks gaat het soms nog mis bij VvE’s, die door fouten met financiële tekorten te maken krijgen die niet zijn voorzien. Dit kan ondervangen worden door het VvE bestuur uit te besteden aan een gecertificeerde VvE beheerder en ruim op tijd (ruim voor jaarvergadering) de stukken te laten controleren door de kascommissie.

Meer weten over de rol die 24/7 VvE Beheer B.V. kan spelen bij het opmaken van jaarstukken? Bekijk dan onze pagina over financieel beheer.