De term vergadering kent binnen de Vereniging van Eigenaars twee betekenissen. Men spreekt van de VvE vergadering als het hoogste orgaan binnen de vereniging van eigenaren. Tijdens de algemene ledenvergadering worden alle belangrijke besluiten binnen de VvE genomen. Wanneer het begrip vergadering genoemd wordt in de splitsingsakte of het modelreglement, dan wordt dit orgaan bedoeld. De tweede betekenis is de daadwerkelijke samenkomst van de leden van de VvE waarin de lopende zaken besproken worden. Dit wordt ook wel vergadering ALV genoemd. Een VvE beheerder ondersteunt u voor, tijdens en na de ALV.

Wat is de functie van de algemene ledenvergadering?

De algemene vergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten binnen de vereniging van eigenaren. Dit kunnen bijvoorbeeld besluiten zijn over het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Bovendien kan de vergadering het bestuur machtigen tot het doen van bepaalde uitgaven. Daarnaast kan de vergadering het bestuur ook toestemming geven om bepaalde handelingen te verrichten. Het bestuur mag zelfstandig geen beslissingen nemen over zaken die de VvE aangaan, het bestuur heeft altijd de goedkeuring van de vergadering nodig.

Wat is de stemverhouding binnen de VvE vergadering?

De meeste besluiten worden binnen de vergadering genomen met een normale meerderheid, dit betekent de helft van de stemmen + 1. Voor sommige besluiten is een andere stemverhouding noodzakelijk, bijvoorbeeld een gekwalificeerde of een absolute meerderheid. Daarbij moet een groter percentage van de stemmen een besluit goedkeuren en/of moet er een van tevoren bepaald aantal stemmen op de vergadering aanwezig zijn (quorum). De stemverhouding voor een bepaald besluit wordt bepaald in de splitsingsakte en/of het modelreglement.

Wat houdt het verlenen van decharge door de VvE vergadering in?

Met het verlenen van decharge keurt de vergadering het financiële beleid van het bestuur goed. Met deze goedkeuring is het bestuur niet langer aansprakelijk voor het gevoerde beleid, maar wordt deze aansprakelijkheid gedeeld door de eigenaren. Een decharge kan impliciet of expliciet verleend worden.

Hoe wordt een vergadering georganiseerd?

Er is een handleiding voor het organiseren van een vergadering (ALV) beschikbaar op de website van de vereniging van eigenaren. Tevens zijn er modellen van uitnodigingen, machtigingen en een agenda te vinden die u kunt gebruiken bij het organiseren van de vergadering.