Een absolute meerderheid, een gewone meerderheid, een volstrekte meerderheid … De stemverhoudingen in de VvE zijn voor veel eigenaren onoverzichtelijk en verwarrend. Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, worden in dit artikel de verschillende soorten stemverhoudingen op een rijtje gezet en toegelicht. Bovendien worden de belangrijkste termen bij het bepalen van een meerderheid uitgelegd. Zo weet u na het lezen van dit artikel precies wat de stemverhoudingen in de VvE zijn. Heeft u hierover nog vragen? Schakel dan met 24/7 VvE Beheer, uw partner in VvE beheer.

Welke stemverhoudingen worden er onderscheiden?

De stemverhouding die nodig is om een besluit aan te nemen wordt bepaald door het modelreglement en de splitsingsakte: de notariële akte waarin de rechten en plichten van de VvE en appartementseigenaren zijn vastgelegd. Bij sommige besluiten is de benodigde meerderheid wettelijk bepaald. Stemverhoudingen zijn onder te verdelen in:

  • Een absolute meerderheid van stemmen
  • Een gekwalificeerde meerderheid van stemmen
  • Een unanimiteit van stemmen

Wat is het verschil tussen ‘absolute’ of ‘gewone’ meerderheid van stemmen?

Een absolute meerderheid, een volstrekte meerderheid en een gewone meerderheid van stemmen betekenen allemaal hetzelfde: de helft van alle stemmen dat aanwezig is op de vergadering plus 1. Wanneer er bijvoorbeeld 80 stemmen aanwezig zijn, is er een meerderheid van 41 stemmen nodig om een besluit aan te nemen. Bij een oneven aantal stemmen geldt het grootste aantal als absolute meerderheid. Wanneer er 81 stemmen zijn is er dus een meerderheid bereikt bij 41 stemmen voor een besluit.

Is er een verschil tussen het aantal eigenaren en het aantal stemmen?

Het aantal stemmen is niet altijd gelijk aan het aantal eigenaren. Het aantal stemmen dat een eigenaar heeft, wordt door middel van een verdeelsleutel bepaald in de splitsingsakte en is bijvoorbeeld afhankelijk van de grootte van een appartement. Eén persoon kan dus meerdere stemmen hebben binnen een vergadering en het aantal stemmen kan onderling verschillen.

Wat is een staking van stemmen?

Bij een staking van stemmen zijn er evenveel stemmen voor als tegen een besluit. Er is dus geen meerderheid behaald om een besluit aan te nemen. Bij besluiten over zaken wordt een besluit bij een staking van stemmen verworpen. Wanneer het een besluit over personen betreft, wordt er soms overgegaan op een loting om alsnog een besluit aan te nemen of te verwerpen.

Wat is een gekwalificeerde meerderheid van stemmen?

Bij belangrijke besluiten hanteert men vaak een gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Een gekwalificeerde meerderheid kent twee voorwaarden: ten eerste wordt er een verhoogd quorum gehanteerd en ten tweede geldt er een verhoogde meerderheid. De meerderheid is nu niet meer automatisch de helft plus 1, maar afhankelijk van de bepalingen in de splitsingsakte en modelovereenkomst ⅔, ¾ of ⅘ van het aantal stemmen. Met het quorum wordt bepaald hoeveel van het totaalaantal stemmen van de VvE bij de vergadering aanwezig moet zijn om een besluit aan te kunnen nemen.

Een rekenvoorbeeld

Wanneer men bij een totaal van 80 stemmen een quorum hanteert van ¾ en een verhoogde meerderheid van ⅔, moeten er dus minstens 60 stemmen aanwezig zijn om het quorum te halen. Bij minder dan 60 aanwezige stemmen wordt het besluit verworpen. Vervolgens moeten er minstens 40 stemmen voor het besluit zijn om een besluit aan te nemen. Het besluit wordt dan dus aangenomen bij minimaal 40 stemmen voor en maximaal 20 stemmen tegen (of 20 gestaakte stemmen).

Wat zijn niet uitgebrachte stemmen en wat is hun functie?

Wanneer een eigenaar aanwezig is op de vergadering maar niet voor of tegen het besluit stemt, is er sprake van een niet uitgebrachte stem. Zijn stem(men) tellen dan niet mee bij het bepalen van de meerderheid, die gaat immers alleen uit van uitgebrachte stemmen. Zijn stem(men) tellen echter wel mee voor het behalen van een vastgesteld quorum om een besluit aan te kunnen nemen.

Wat gebeurt er als het quorum niet gehaald wordt?

Wanneer het quorum niet gehaald wordt, kan een besluit toch aangenomen worden door de VvE. Dit besluit is dan echter wel vernietigbaar. Gangbaar is om bij het niet behalen van het quorum een tweede vergadering uit te schrijven waarbij het quorum niet behaald hoeft te worden. Een besluit kan dan alsnog aangenomen of verworpen worden.

Wat zijn een ‘unanimiteit’ van stemmen of ‘algemene’ stemmen?

Wanneer een besluit unaniem moet worden aangenomen, geldt vaak een quorum van 100%. Alle stemmen binnen de VvE dienen dus bij de vergadering aanwezig te zijn. Bovendien moet 100% van de aanwezige stemmen met het besluit akkoord gaan. Wanneer niet alle stemmen aanwezig zijn, niet iedereen voor akkoord stemt of een aanwezige zijn stem niet uitbrengt, wordt het besluit niet aangenomen.