In de wet of de splitsingsakte staan regels voor de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het Huishoudelijk Reglement, dat ook regels bevat, is een aanvulling op die regels. De vergadering van eigenaars moet bepalen wat in het Huishoudelijk Reglement wordt vermeld. De vergadering heeft ook de bevoegdheid om het HHR te wijzigen.

Het hebben van een Huishoudelijk Reglement wordt aangeraden, maar is niet verplicht

Verplicht is het hebben van een Huishoudelijk Reglement niet. De VvE wordt echter wel aangeraden om een HHR op te stellen. Waarom? Omdat een Huishoudelijk Reglement bij een probleem, bijvoorbeeld ver bewoners die overlast veroorzaken, zeker van pas komt. Er kan dan namelijk een beroep worden gedaan op de in het Huishoudelijk Reglement opgenomen regels over het veroorzaken van overlast. De kans is groot dat het probleem wordt opgelost.

De regels in een HHR

Een VvE die bezig is met het opstellen van een Huishoudelijk Reglement moet natuurlijk weten wat er in een Huishoudelijk Reglement geregeld mag worden. De volgende regels kunnen in een reglement worden opgenomen:
• Regels die betrekking hebben op het gebruik van het gebouw, dus regels over hoe het het gemeenschappelijke gedeelte en het privé gedeelte gebruikt mag worden, regels over geluidsoverlast en andere overlast en eventueel regels, voor bewoners met een tuin, over het onderhoud van hun tuin. Zo kan in een Huishoudelijk Reglement bijvoorbeeld worden vermeld dat er geen fietsen in de gang mogen worden geplaatst, dat alle zonneschermen dezelfde kleur en afmetingen moeten hebben en dat bewoners geen geluidsoverlast mogen veroorzaken.
• Regels over het overleg met de eigenaren (vergadering, bestuur en commissies). Van belang zijn regels die betrekking hebben op de orde van de vergadering, bijvoorbeeld de regel hoe er moet worden gestemd. Ook moet het bedrag worden vastgesteld dat het bestuur mag besteden zonder de vergadering van eigenaren te raadplegen. Bovendien moet worden bepaald wat de taken en bevoegdheden zijn van de verschillende commissies. In het HHR kunnen nog veel andere zaken worden geregeld, zoals de vergoedingen voor leden van de commissies en andere vrijwilligers.

In het Huishoudelijk Reglement mogen bepaalde regels niet worden opgenomen

De laatste regels in het Huishoudelijk Reglement is doorgaans dat in het Huishoudelijk Reglement die zaken geregeld moeten worden die de vergadering noodzakelijk vindt. Deze regel heeft wel beperkingen. Er mogen in het Huishoudelijk Reglement namelijk geen regels worden opgenomen die strijdig zijn met de splitsingsakte of met de wet. Regels in het HHR die strijdig zijn met de splitsingsakte of met de wet zijn nietig. Deze regels kunnen dus niet in het reglement worden opgenomen. De regels worden dan gezien als niet geschreven regels. Ook mogen er in het huishoudelijke reglement geen onredelijke bepalingen of regels die op het eigendomsrecht van een van de eigenaren inbreuk maken zijn opgenomen. Zo mag in een Huishoudelijk Reglement niet bepaald worden welke kleur de badkamertegels mogen hebben, of het bewoners is toegestaan om midden in de nacht hun woning te verlaten of te betreden, wat de hoogte is van de financiële bijdrage van de leden, wat de regels zijn wat betreft het aantal mensen dat in een appartement mag wonen of wat de leeftijdsgrens is van bewoners, regels over het verhuren van kamer en regels over het wijzigen van de stemverhoudingen in de vergadering.

Bepalingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen nietig of vernietigbaar zijn

Zijn er in het reglement regels opgenomen die in strijd zijn met de akte van splitsing of met de wet? Dan zijn deze regels nietig. In het HHR mogen ook geen bepalingen zijn ogenomen die strijdig zijn met de redelijkheid en billijkheid, geen regels die onredelijk zijn en geen regels die tijdens een vergadering van eigenaren op een onjuiste manier zijn vastgesteld. Deze bepalingen en regels zijn vernietigbaar. Je kunt hier meer lezen over nietig en vernietigbaarheid.

Het stemmen over de bepalingen en regels in het Huishoudelijk Reglement

Het is de vergadering van eigenaars, het belangrijkste onderdeel van de VvE, welke bepaalt welke bepalingen en regels er in een Huishoudelijk Reglement komen te staan. Voor het vaststellen van het reglement is doorgaans een gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van de stemmen in de vergadering vereist. Tijdens deze vergadering moet bovendien 2/3 van alle stemgerechtigden aanwezig zijn. Hier vind je wat je moet weten over de stemverhoudingen in de VvE. Wil je weten welke meerderheid van stemmen vereist is om het HHR bij jouw VvE vast te mogen stellen? Raadpleeg dan het modelreglement en de akte van splitsing.